- Διαφήμιση -

Ομοσπονδία Αστυνομικών: Καλεί την κυβέρνηση να διακόψει άμεσα όλα τα πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα

Την δια­κο­πή των πρω­τα­θλη­μά­των σε όλα τα αθλή­μα­τα και την ανά­λη­ψη των ευθυ­νών, ζητά η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων με ανα­κοί­νω­ση τους, (ΠΟΑΣΥ)  μετά τα σοβα­ρά επει­σό­δια που έγι­ναν το βρά­δυ της Πέμ­πτης και είχαν ως απο­τέ­λε­σμα τον σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό ενός 31χρονου αστυνομικού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.