- Διαφήμιση -

Tα σχέδια «αξιοποίησης» της περιοχής Βαρυμπόμπης – Κρυονερίου – Τατοϊου πριν αρχίσει η φωτιά!

Το σχέδιο "ανάπλασης " Τατοΐου

Στις 9 Φεβρουα­ρί­ου 2021 ένα δημο­σί­ευ­μα της ιστο­σε­λί­δας in.gr ανέ­φε­ρε ότι η περιο­χή Τατοί­ου λει­τουρ­γεί ως μαγνή­της για την προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή Βαρυ­μπό­μπης – Κρυο­νε­ρί­ου, όπου μεγά­λος αριθ­μός «μνη­στή­ρων» «σκα­νά­ρουν» τις γύρω εκτάσεις.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.