- Διαφήμιση -

Ήλις — Η διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων επί μία χιλιετία

Πρωτεύουσα του κράτους των Ηλείων και διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων

Πρω­τεύ­ου­σα του κρά­τους των Ηλεί­ων και διορ­γα­νώ­τρια πόλη των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων επί μία χιλιε­τία και πλέ­ον, η αρχαία πόλη της Ήλι­δος απο­τε­λεί το σημα­ντι­κό­τε­ρο αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ηλεί­ας μαζί με εκεί­νον της Ολυμπίας.

Όπως απο­δει­κνύ­ουν τα ευρή­μα­τα των επι­φα­νεια­κών και των ανα­σκα­φι­κών ερευ­νών (λίθι­να εργα­λεία, πήλι­να νεο­λι­θι­κά αγγεία, τάφοι και κερα­μι­κή της Επο­χής του Χαλ­κού), η περιο­χή της Ήλι­δος κατοι­κή­θη­κε αδιά­κο­πα από τους Προϊ­στο­ρι­κούς Χρό­νους, πολύ πριν ανα­πτυ­χθεί η πόλη των Ιστο­ρι­κών Χρόνων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Πύρ­γος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.