- Διαφήμιση -

Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη — Οι νοτιοανατολικές συνοικίες στη Ριβιέρα της Αθήνας

Ανακαλύψτε τα παραθαλάσσια μέρη της Νότιας Αθήνας

Η αλή­θεια είναι ότι οι περιο­χές της Βού­λας και της Βου­λιαγ­μέ­νης απο­τε­λούν το νοτιό­τε­ρο από τα προ­ά­στια της πρω­τεύ­ου­σας και θεω­ρού­νται από τους κατοί­κους του κέντρου της πόλης περισ­σό­τε­ρο ως μέρη χαλά­ρω­σης τα σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, παρά ως μέρη για να ζεις μόνιμα.

Πριν η Βού­λα γίνει το χτι­σμέ­νο προ­ά­στιο είναι σήμε­ρα, ήταν εξο­χή, με ένα δάσος και καθα­ρούς ανέ­μους να φυσούν από τον Υμητ­τό στα βόρεια και ανα­το­λι­κά του, σύμ­φω­να με έναν άλλο ντό­πιο που μας ένω­σε, τον Λεω­νί­δα Οικο­νό­μου, κοι­νω­νι­κό ανθρω­πο­λό­γο και συγ­γρα­φέα ενός βιβλί­ου για τη μετα­τρο­πή της Βού­λας σε προ­ά­στιο της πρω­τεύ­ου­σας στη μετα­πο­λε­μι­κή περίοδο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βάρη Βού­λα Βου­λιαγ­μέ­νη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.