- Διαφήμιση -

Όλυμπος — Μυθικός, επιβλητικός, μυστηριώδης

Όλυ­μπος, ιερό βου­νό των Δώδε­κα Θεών και ορό­ση­μο της ελλη­νι­κής μυθο­λο­γί­ας. Απο­τε­λεί έναν απο τους πιο αγα­πη­τούς μας προ­ο­ρι­σμούς. Σύμ­βο­λο οικου­με­νι­κό, Εθνι­κός Δρυ­μός από το 1938, αλλά και παγκό­σμιο μνη­μείο πολι­τι­σμού, ο Όλυ­μπος προ­σελ­κύ­ει κάθε χρό­νο χιλιά­δες ορει­βά­τες και πεζο­πό­ρους στις νεφε­λο­σκέ­πα­στες κορυ­φές του. Με υψό­με­τρο 2,918μέτρων, απο­τε­λεί πάντα πρό­κλη­ση και απαι­τεί προ­σο­χή και καλή φυσι­κή κατάσταση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.