- Διαφήμιση -

Πύργος Σαντορίνης — Ένα χωριό στολίδι με μοναδική ατμόσφαιρα

Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο

Ένα από τα πιο αγα­πη­τά χωριά στη Σαντο­ρί­νη, ο οποί­ος βρί­σκε­ται σε από­στα­ση περί­που 5–10 λεπτών οδι­κώς από τα Φηρά.

Το 1800 υπήρ­ξε πρω­τεύ­ου­σα της Σαντο­ρί­νης, ενώ σήμε­ρα κατορ­θώ­νει, μέσα από την εντυ­πω­σια­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή, τις καμπύ­λες και τα πανέ­μορ­φα σοκά­κια, τα ασβε­στω­μέ­να στε­νά και τα άπει­ρα εκκλη­σά­κια με τους «ζωγρα­φι­στούς» τρού­λους, να δια­τη­ρή­σει αναλ­λοί­ω­τη την αίγλη του παρελθόντος.

Αξί­ζει να επι­σκε­φθεί­τε τόσο την Κάνα­βα Δρό­σου-Χρυ­σού, που μέσα από γλα­φυ­ρές ανα­πα­ρα­στά­σεις σάς μετα­φέ­ρει στη «Σαντο­ρί­νη που έφυ­γε», όσο και το Καστέ­λι, στην κορυ­φή του λόφου. Πάνω από τον Πύρ­γο υψώ­νε­ται ο Προ­φή­της Ηλί­ας, η ψηλό­τε­ρη κορυ­φή του νησιού. Εάν θέλε­τε να απο­λαύ­σε­τε την ομορ­φό­τε­ρη θέα του νησιού, απλώς επι­σκε­φθεί­τε τον!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σαντο­ρί­νη σήμε­ρα Santorini today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.