- Διαφήμιση -

Ηπειρώτικη μπουγάτσα στο Μαρούσι

Δοκιμάζοντας μια μπουγάτσα με κιμά, με εξέπληξε ευχάριστα το λεπτό, στεγνό και τραγανό φύλλο της και η πολύ νόστιμη γέμιση, με σπιτική γεύση

Η γνω­ρι­μία μου με την «Κόνι­τσα» ξεκί­νη­σε κάπως αντί­στρο­φα, καθώς στο μαγα­ζί της πλα­τεί­ας Καστα­λί­ας στο Μαρού­σι είχα μπει όχι τόσο από περιέρ­γεια, όσο για­τί χρεια­ζό­μουν επει­γό­ντως ένα σνακ… Η συνέ­χεια μου απο­κά­λυ­ψε γνή­σιες παρα­δο­σια­κές πίτες, που δύσκο­λα βρί­σκεις σε «μπου­γα­τσά­δι­κα».

Η σπα­να­κο­τυ­ρό­πι­τα με ανοιγ­μέ­νο ηπει­ρώ­τι­κο φύλ­λο, τρα­γα­νό αλλά όχι σκλη­ρό και εξαι­ρε­τι­κή γέμι­ση, πλού­σια και μυρω­δά­τη, χωρίς περιτ­τό αλά­τι και λάδι, κομ­μέ­νη σε μπα­κλα­βα­δω­τά μικρά κομ­μά­τια, παρα­πέ­μπει σε χέρι έμπει­ρης νοικοκυράς.

Τα στρου­μπου­λά τρί­γω­να τυρο­πι­τά­κια με το πολύ λεπτό χει­ρο­ποί­η­το φύλ­λο είναι απο­λαυ­στι­κά. Οι μπου­γά­τσες έχουν φύλ­λο αέρι­νο, τρα­γα­νό και στε­γνό, εξαι­ρε­τι­κής τεχνι­κής, που συν­δυά­ζε­ται με γλυ­κειά, βανι­λά­τη και με σωστή υφή κρέ­μα και φτιά­χνει μια από τις καλύ­τε­ρες μπου­γά­τσες που έχω δοκι­μά­σει σε αθη­ναϊ­κό κατάστημα.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

«Κόνι­τσα» ηπει­ρώ­τι­κη μπουγάτσα:
Περι­κλέ­ους 101 — Πετρού­πο­λη (210 5051688),
Λεωφ. Πετρου­πό­λε­ως 35 — Ιλιον (210 2610375),
Δήμη­τρος 19 — πλ.Κασταλίας- Μαρού­σι (210 8029280),
Γαλα­τσί­ου 54 — Αθή­να, (210 2230001)

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Κόνι­τσα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.