- Διαφήμιση -

Ήπειρος ο επόμενος προορισμός σας!

του Στέρ­τσου Χαράλαμπου

Η Ηπει­ρος τα τελευ­ταία χρό­νια κερ­δί­ζει όλο και περισ­σό­τε­ρους επι­σκέ­πτες. Η Εγνα­τία οδός που έκα­νε την από­στα­ση Θεσ­σα­λο­νί­κη –Γιάν­νε­να μια υπό­θε­ση 2 ωρών όσο και η Ιόνιος Οδός  που αντι­κα­τέ­στη­σε τον προη­γού­με­νο δρό­μο καρ­μα­νιό­λα και έκα­νε τα Γιάν­νε­να «προ­ά­στιο» της Αθή­νας έκα­νε πιο εύκο­λη την από­φα­ση “Πάμε Ηπει­ρο”. Κι εδώ που τα λέμε, η Ήπει­ρος τα χει όλα! Βου­νό, θάλασ­σα,  ποτά­μια, ιστο­ρία, πολι­τι­σμό, γεύ­σεις, extreme sports, ανε­πα­νά­λη­πτες εμπει­ρί­ες και φυσι­κά την αγα­πη­μέ­νη μου Δρα­κό­λι­μνη Τύμ­φης! όπου πας από 2 δια­δρο­μές, η μια η πιο απαι­τη­τι­κή από Κόνι­τσα κι η άλλη η πιο γλυ­κειά από το Μικρό Πάπιγκο.

Με κεντρι­κό άξο­να την ορο­σει­ρά της Πίν­δου η Ηπει­ρος  σε προ­σκα­λεί να τη γνω­ρί­σεις αν κι όταν μπεις στη Πίν­δο ποτέ δεν θα επι­στρέ­ψεις από την ίδια δια­δρο­μή. Κάποια άλλη θα σε συνε­πά­ρει! Οι εθνι­κοί δρυ­μοί Πίν­δου( Βάλια Κάλ­ντα) και Βίκου Αώου, τα παρα­δο­σια­κά χωριά, τα 46 ζαγο­ρο­χώ­ρια, τα μαστο­ρο­χώ­ρια, τα πιο άγνω­στα του Πωγω­νί­ου, η εναλ­λα­κτι­κή Κόνι­τσα, το Μέτσο­βο, τα Γιάν­νε­να με την Παμ­βώ­τι­δα, το νησά­κι και η Καστρο­πο­λι­τεία θα σε μαγέ­ψουν. Η Δωδώ­νη, το Σού­λι, τα Τζου­μέρ­κα, η Αρτα με το πολυ­τρα­γου­δι­σμέ­νο γεφύ­ρι της, και όχι μόνο,  θα σε βάλουν σε μια άλλη  διά­στα­ση μες το ηπει­ρώ­τι­κο τοπίο. Η Πρέ­βε­ζα, ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος της Νικό­πο­λης με το νέο μου­σείο μέχρι τις πηγές του Αχέ­ρο­ντα και το Νεκρο­μα­ντείο, τα κοσμο­πο­λί­τι­κα θέρε­τρα Πάρ­γα, Σύβο­τα και Πέρ­δι­κα μέχρι το απλό ψαρο­χώ­ρι Σαγιά­δα στο βορειό­τε­ρο σημείο της ακρο­γραμ­μής σε γεμί­ζουν  εικό­νες με χρώ­μα­τα της Ηπεί­ρου Το ταξί­δι στην Ηπει­ρο είναι  ένα ταξί­δι για κάθε επο­χή του χρό­νου και για κάθε ταξιδιώτη

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας

Η Ηπει­ρος σήμε­ρα Epirus today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.