- Διαφήμιση -

Σοφαγάδα: Το Κρητικό μπριάμ

Το φαγη­τό αυτό δεν έχει συγκε­κριμ­μέ­νη συντα­γή. Στην ουσία θα μπο­ρού­σε να πει κανείς βάλε­τε ό,τι λαχα­νι­κό θέλε­τε, από λίγο. Συνη­θι­ζό­ταν στο τέλος της επο­χής όταν στο περ­βό­λι η παρα­γω­γή έπε­φτε. Δεν έφτα­νε λοι­πόν ένα μόνο λαχα­νι­κό για να κάνει κανείς ολό­κλη­ρη μαγε­ριά οπό­τε ανα­κά­τευε ότι έβρισκε…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.