- Διαφήμιση -

Γιατί η κλιματική αλλαγή δυσχεραίνει την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας

Δυσοί­ω­νες οι προ­βλέ­ψεις για την κατα­πο­λέ­μη­ση των τριών πιο θανα­τη­φό­ρων ασθε­νειών παγκο­σμί­ως λόγω των αυξα­νό­με­νων προ­κλή­σε­ων που εγεί­ρει η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή. Τι ανα­φέ­ρει η έκθε­ση του Παγκό­σμιου Ταμεί­ου Καταπολέμησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.