- Διαφήμιση -

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γαρίδες γνωστής εταιρείας – Εντοπίστηκε σαλμονέλα

Την άμε­ση ανά­κλη­ση παρ­τί­δας γαρί­δας γνω­στής εται­ρεί­ας, στην οποία εντο­πί­στη­κε το παθο­γό­νο μικρό­βιο της σαλ­μο­νέ­λας, απαί­τη­σε ο Ενιαί­ος Φορέ­ας Ελέγ­χου Τρο­φί­μων (ΕΦΕΤ)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.