- Διαφήμιση -

Παγώνη για σκόνη: Όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ίσως χρειαστεί να αλλάξουν τα φάρμακά τους

Την προ­σο­χή των ανθρώ­πων που ανή­κουν στις ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου εφι­στά η πρό­ε­δρος της ΕΙΝΑΠ Ματί­να Παγώ­νη, με αφορ­μή την έντο­νη παρου­σία της αφρι­κα­νι­κής σκό­νης στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη ημέρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.