- Διαφήμιση -

Πνευμονολόγοι: Κίνδυνος για τοξικό μείγμα αναπνοής από την αφρικανική σκόνη

Έντο­νη δυσφο­ρία προ­κα­λεί στους πολί­τες της χώρας η απο­πνι­κτι­κή ατμό­σφαι­ρα που προ­κα­λεί η συσ­σώ­ρευ­ση της αφρι­κα­νι­κής σκό­νης με τα πιο έντο­να προ­βλή­μα­τα να σημειώ­νο­νται όχι μόνο στην «συνή­θη ύπο­πτη» Κρή­τη αλλά και στο λεκα­νο­πέ­διο Ιωαννίνων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.