- Διαφήμιση -

Εγνατία Οδός: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια, Πέμπτη και Παρασκευή, 28–29 Μαρτίου

Έκτα­κτες κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε τμή­μα της Εγνα­τί­ας Οδού στην Ημα­θία, ανα­κοι­νώ­θη­καν από τη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Ημα­θί­ας για αύριο Πέμ­πτη 28 και Παρα­σκευή 29 Μαρ­τί­ου, λόγω εκτέ­λε­σης εργασιών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.