- Διαφήμιση -

Δωρεά Οργάνων: Καμπάνια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο Ηράκλειο

«Η Περι­φέ­ρεια Κρή­της στη­ρί­ζει κάθε προ­σπά­θεια για την ανά­δει­ξη της σημα­σί­ας της δωρε­άς οργά­νων», τόνι­σε ο Σταύ­ρος Αρνα­ου­τά­κης, με τον υπουρ­γό Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων να σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων ότι πρό­κει­ται για μια δια­δι­κα­σία που πρέ­πει να μετε­ξε­λι­χθεί σε κουλ­τού­ρα, κάτι που απου­σιά­ζει συνολικά…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.