- Διαφήμιση -

Τριγωνέλλα, ανακαλύψτε το βότανο με τις ωφέλιμες ιδιότητες

Η τρι­γω­νέλ­λα δια­θέ­τει καλό δια­τρο­φι­κό προ­φίλ και περι­λαμ­βά­νει πλή­θος θρε­πτι­κών συστα­τι­κών, μετα­ξύ των οποί­ων διά­φο­ρα μέταλ­λα και βιτα­μί­νες. Στους σπό­ρους του βοτά­νου περιέ­χο­νται, μετα­ξύ άλλων, πολύ­τι­μα αμι­νο­ξέα, αντιο­ξει­δω­τι­κά συστα­τι­κά, λιπα­ρά οξέα, σίδη­ρος, μαγνή­σιο, ασβέ­στιο, φώσφο­ρος, μαγ­γά­νιο, κάλιο, ψευ­δάρ­γυ­ρος, σελή­νιο και βιτα­μί­νες Β1, Β2, Β3, Β9 (φολι­κό οξύ), Α & C…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.