- Διαφήμιση -

Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» τη χώρα – Πόσο θα διαρκέσει το νέο κύμα

Συνε­χί­ζε­ται το κύμα αφρι­κα­νι­κής σκό­νης σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας, με την ατμό­σφαι­ρα να είναι απο­πνι­κτι­κή. Την ίδια στιγ­μή, κατα­γρά­φο­νται υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, που σήμε­ρα θα φτά­σουν κατά τόπους τους 33 βαθμούς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.