- Διαφήμιση -

105 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων (19 Μάη 1919 – 2024)

Συμπλη­ρώ­θη­καν 105 χρό­νια από τη Γενο­κτο­νία των Ποντί­ων. Μπο­ρεί μια τέτοια επέ­τειος να περιο­ρι­στεί σε μια «άχρω­μη», οστε­ω­μέ­νη, μου­σεια­κού χαρα­κτή­ρα τυπι­κή εκδή­λω­ση μνήμης;…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.