- Διαφήμιση -

Καιρός: Ο χειμώνας έρχεται – Αλλάζει το σκηνικό την Παρασκευή

«Πρό­βα» για τον χει­μώ­να θα κάνου­με από την Παρα­σκευή στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, καθώς ανα­μέ­νε­ται σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, που θα συνο­δευ­θεί από βρο­χο­πτώ­σεις και καται­γί­δες, ενώ σε ορι­σμέ­νες περιο­χές θα πέσουν και τα πρώ­τα χιόνια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.