- Διαφήμιση -

Λέκκας για καταστροφές στη Θεσσαλία: “Ίσως οι μεγαλύτερες που συνέβησαν στη σύγχρονη Ελλάδα”

Ο Ευθύ­μιος Λέκ­κας, Καθη­γη­τής Δυνα­μι­κής Τεκτο­νι­κής & Εφαρ­μο­σμέ­νης Γεω­λο­γί­ας, ΕΚΠΑ, στο 21ο ετή­σιο συνέ­δριο του Ινστι­τού­του Εσω­τε­ρι­κών Ελεγ­κτών Ελλά­δας – IIA Greece, το οποίο λαμ­βά­νει χώρα σήμε­ρα 14 Νοεμ­βρί­ου 2023 στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής με κεντρι­κό θέμα «Break the Barriers», τόνι­σε ότι υπάρ­χει ιδιαί­τε­ρη ανη­συ­χία για την αύξη­ση των φυσι­κών φαι­νο­μέ­νων τα τελευ­ταία χρό­νια και έχουν ξεκι­νή­σει να γίνο­νται αρκε­τές δρά­σεις για την αντι­με­τώ­πι­σή τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.