- Διαφήμιση -

7ο Πολιτιστικό Πανόραμα Κύπρου – Ελλάδας

Η Πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Πολι­τι­σμού Ελλά­δας Κύπρου ΣΠΕΚ κα Σίσ­συ Σιγιουλ­τζή – Ρου­κά και
τα Μέλη του Δ.Σ. του ΣΠΕΚ σας προ­σκα­λούν στο “7ο Πολι­τι­στι­κό Πανό­ρα­μα” τη Δευ­τέ­ρα 3 Ιου­νί­ου 2024, 15:00–21:00, στο Σπί­τι της Κύπρου, Μορ­φω­τι­κό Γρα­φείο της Κυπρια­κής Πρεσβείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.