- Διαφήμιση -

ΑΑΔΕ: Διαταγή για εσωτερικό έλεγχο στις ΔΟΥ μετά την υπόθεση διαφθοράς στη Χαλκίδα

Εντο­λή για εσω­τε­ρι­κό έλεγ­χο επί της δια­δι­κα­σί­ας επι­στρο­φών φόρων, αλλά και χορή­γη­σης απο­δει­κτι­κού φορο­λο­γι­κής ενη­με­ρό­τη­τας, έδω­σε ο Διοι­κη­τής της ΑΑΔΕ, Γιώρ­γος Πιτσι­λής, μετά την υπό­θε­ση δια­φθο­ράς στην ΔΟΥ Χαλκίδας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.