- Διαφήμιση -

Απώλεια για την Ελλάδα, την Ομογένεια και τον Ελληνισμό αποτελεί ο ξαφνικός χαμός της Φώφης Γεννηματά

Ομογενείς μιλούν στον «Ε.Κ.» για την Φώφη Γεννηματά

Απώ­λεια για την Ελλά­δα, την Ομο­γέ­νεια και τον Ελλη­νι­σμό απο­τε­λεί ο ξαφ­νι­κός χαμός της Φώφης Γεν­νη­μα­τά, όπως λένε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ομο­γε­νείς που την γνώ­ρι­ζαν και είχαν συνερ­γα­στεί μαζί της.

Μια πολι­τι­κός με όρα­μα, άξια συνε­χι­στής του έργου του πατέ­ρα της, η Φώφη Γεν­νη­μα­τά ήταν ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τή στους κύκλους της Ομογένειας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.