- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή — Συγκαταλέγεται στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Στο παρεκκλήσι, σώζεται η κάρα του Αγίου, μέσα σε αργυρεπίχρυση λειψανοθήκη τοποθετημένη σε ειδική κόγχη

Η μονή του Αγί­ου Ιωάν­νη του Λαμπα­δι­στή βρί­σκε­ται σε κεντρι­κή περιο­χή της ορο­σει­ράς του Τρο­ό­δους, μέσα στην κοι­λά­δα της Μαρα­θά­σας. Είναι κτι­σμέ­νη στην ανα­το­λι­κή όχθη του ποτα­μού Σέτρα­χο, απέ­να­ντι από το χωριό Καλοπαναγιώτης.

Δεν είναι γνω­στό πότε ακρι­βώς ιδρύ­θη­κε η μονή. Το καθο­λι­κό, που είναι αφιε­ρω­μέ­νο στον Άγιο Ηρα­κλεί­διο, ανά­γε­ται στον 11ο αιώ­να. Σε μία επι­γρα­φή του 15ου αιώ­να που συνο­δεύ­ει πορ­τραί­τα δωρη­τών στο νάρ­θη­κα, η εκκλη­σία ανα­φέ­ρε­ται ως καθο­λι­κή, δηλα­δή ως η κύρια ενο­ρια­κή εκκλη­σία της κοι­νό­τη­τας. Γνω­ρί­ζου­με ότι το μονα­στή­ρι συνέ­χι­σε να υφί­στα­ται μέχρι τις αρχές του 19ου αιώ­να. Από τότε λει­τουρ­γεί μόνο σαν ναός. Στα μέσα του 19ου αιώ­να, ένα δωμά­τιο των μονα­στη­ρια­κών κτη­ρί­ων χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας για τα παι­διά του Καλο­πα­να­γιώ­τη και των γύρω χωριών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.