- Διαφήμιση -

Γρανίτσα Ευρυτανίας — Το ορεινό χωριό που σε καθηλώνει με τις ομορφιές του

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δέκα εκκλησίες του χωριού, χτισμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους

Απέ­χει 83 χλμ. ΒΔ του Καρ­πε­νη­σί­ου και είναι πατρί­δα του λογο­τέ­χνη Ζαχα­ρία Παπα­ντω­νί­ου, του δημο­σιο­γρά­φου, λογο­γρά­φου και πολι­τι­κού Στέ­φα­νου Γρα­νί­τσα, του Δημο­σθέ­νη Γού­λα, του στρα­τη­γού Ιωάν­νη Κων­στα­ντί­νου, του Μιχά­λη Στα­φυ­λά και του νεο­μάρ­τυ­ρα Μιχα­ήλ Μαυρουδή.

 

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.