- Διαφήμιση -

Βάργιανη Φωκίδας — Για όσους αποζητούν την ησυχία τους και αυθεντικές ορεινές εικόνες

Μια εκδρομή εκεί σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη

Το χωριό είναι κτι­σμέ­νο στις πλα­γιές της κορυ­φής Γερο­λέ­κας του Παρ­νασ­σού σε υψό­με­τρο 880 μέτρων. Αξιο­θέ­α­το της περιο­χής είναι η Νεραϊ­δο­σπη­λιά που βρί­σκε­ται στο μέσο ενός βρά­χου στα νότια του χωριού και δια­θέ­τει στα­λα­κτί­τες και στα­λαγ­μί­τες. Ο οικι­σμός γιορ­τά­ζει στις 26 Ιου­λί­ου, ημέ­ρα της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής, στον ομώ­νυ­μο κεντρι­κό ναό του χωριού. Στη Βάρ­για­νη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τα γυρί­σμα­τα της τηλε­ο­πτι­κής σει­ράς Ο φωτο­γρά­φος του χωριού (ΕΡΤ, 1977).

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.