- Διαφήμιση -

Δάσος Συγγρού — Αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου του Λεκανοπεδίου Αττικής

Σίγουρα κερδίζει όλους όσους θέλουν να γυμναστούν και να χαλαρώσουν στην φύση

Το Κτή­μα Συγ­γρού εκτεί­νε­ται σε μία περιο­χή περί­που 950 στρεμ­μά­των στα σύνο­ρα των τριών όμο­ρων δήμων του Αμα­ρου­σί­ου, της Κηφι­σιάς και των Μελισσίων.

Σε περιό­δους κρί­σεις η γυμνα­στι­κή για πολ­λούς απο­τε­λεί πολυ­τέ­λεια. Το τρέ­ξι­μο κερ­δί­ζει έδα­φος, όλο και περισ­σό­τε­ρος κόσμος το επι­λέ­γει. Είναι μία γυμνα­στι­κή ανέ­ξο­δη, δια­σκε­δα­στι­κή ενώ δεν απαι­τεί συγκε­κρι­μέ­νο προ­γραμ­μα­τι­σμό. Όταν συν­δυά­ζε­ται με απο­λαυ­στι­κές βόλ­τες στο Δάσος σίγου­ρα κερ­δί­ζει πολύ όλους όσους θέλουν να γυμνα­στούν στην φύση. Το Δασό­κτη­μα Συγ­γρού δια­θέ­τει επί­σης και ποδο­σφαι­ρι­κές εγκα­τα­στά­σεις και γήπε­δο μπά­σκετ για όποιον ενδιαφέρεται.

Στο Δασό­κτη­μα Συγ­γρού μία βόλ­τα με τους τετρά­πο­δους φίλους μας είναι ιδα­νι­κή, αφού λόγω της μορ­φο­λο­γί­ας του δια­θέ­τει πολ­λά σημεία απο­μό­νω­σης και ξεκού­ρα­σης τόσο για εμάς όσο και για το σκύ­λο μας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.