- Διαφήμιση -

Αρχιεπίσκoπος Αμερικής Ελπιδoφόρος: Η παρoυσία oμoγενών στην Παναγία Σoυμελά, μια νέα παράδοση για τον Ελληνισμό

Τη Θεία Λει­τουρ­γία τέλε­σε ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος στο σύμ­βο­λο του Ποντια­κού Ελλη­νι­σμού, παρου­σία πολ­λών ομο­γε­νών μας από τις ΗΠΑ.

«Εδώ βρί­σκε­ται το μονα­στή­ρι που απο­τε­λεί το κέντρο της καρ­διάς κάθε Πόντιου και κάθε Έλλη­να, είτε είναι Πόντιος είτε όχι, τον ιερό τόπο όπου ακού­με τους ψιθύ­ρους των μονα­χών και τους ψιθύ­ρους των καρ­διών όλων όσοι προ­σεύ­χο­νται και ζητούν την ευλο­γία της Πανα­γί­ας μας», τόνι­σε ο αρχιε­πί­σκο­πος Αμερικής…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.