- Διαφήμιση -

Μουσείο Παλαιόπολης Κέρκυρας: Το μουσείο στο υπέροχο πάρκο του ανακτόρου Μον Ρεπό

Το Μου­σείο Παλαιό­πο­λης, που στε­γά­ζε­ται στην έπαυ­λη του Mon Repos μέσα σε ένα περι­βάλ­λον απέ­ριτ­του φυσι­κού κάλ­λους, θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί ως δια­χρο­νι­κό μου­σείο, εξαι­τί­ας της ιστο­ρί­ας του κτη­ρί­ου αλλά και των ευρη­μά­των που στε­γά­ζει. Στε­γά­ζε­ται η έκθε­ση των αρχαιο­λο­γι­κών αντι­κεί­με­νων από ανα­σκα­φές στην περιο­χή της Παλαιό­πο­λης, στο σημε­ρι­νό Κανό­νι της Κέρ­κυ­ρας, καλύ­πτο­ντας την περί­ο­δο από τους αρχαϊ­κούς έως τους ρωμαϊ­κούς χρό­νους. Παράλ­λη­λα όμως γίνε­ται προ­σπά­θεια να μετα­φερ­θεί στο Μου­σείο το κλί­μα και η αντί­λη­ψη που είχε ο 19ος αιώ­νας για την αρχαιότητα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.