- Διαφήμιση -

Ελληνικό χρώμα παίρνει ο δήμος του Ντάργουϊν

Mε ομογενή δήμαρχο και δυό δημοτικούς συμβούλους

Ο ελλη­νι­σμός  στη Northern Territory έχει παρου­σία πάνω από 100 χρό­νια. Και οι ομο­γε­νείς έχουν δια­κρι­θεί σε όλες τις εργα­σί­ες. Από την καλ­λιέρ­γεια μαρ­γα­ρι­τα­ριών, κατα­σκευ­ές, αλυ­κές έως κυνη­γοί κρο­κο­δεί­λων! Όλα αυτά τα χρό­νια και σχε­δόν σε όλες τις δου­λειές ακού­γε­ται ένα γνω­στό ελλη­νι­κό όνο­μα εκεί.

Δικαιο­λο­γη­μέ­να, λοι­πόν, ο πετυ­χη­μέ­νος ελλη­νι­κής κατα­γω­γής δήμαρ­χος, Κώστας Βατσκα­λής κέρ­δι­σε και δεύ­τε­ρη θητεία.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.