- Διαφήμιση -

Τροιζηνία — Η ελληνική ηφαιστειακή πισίνα από θειάφι

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η φυσική πισίνα χύνεται στη θάλασσα

Η ελλη­νι­κή ηφαι­στεια­κή πισί­να από θειά­φι βρί­σκε­ται στα Μέθα­να Τροι­ζη­νί­ας και απο­τε­λεί ένα σημείο πραγ­μα­τι­κά πολύ εντυ­πω­σια­κό. Όταν κοι­τάς από ψηλά, μπο­ρείς να κατα­λά­βεις ακό­μη καλύ­τε­ρα το για­τί. Από μόνο του το μέρος είναι εντυ­πω­σια­κό καθώς είναι ένας τόπος άμε­σα συνυ­φα­σμέ­νος και επη­ρε­α­σμέ­νος γεω­λο­γι­κά από το ηφαί­στειο. Το τελευ­ταίο ήταν εξάλ­λου αυτό που άλλα­ξε για πάντα τη μορ­φή της περιο­χής. Εκεί λοι­πόν βρί­σκε­ται η ηφαι­στεια­κή πισί­να που είναι γεμά­τη από θειά­φι και κατα­λή­γει στη θάλασ­σα. Η πισί­να είναι γνω­στή για τις ιαμα­τι­κές της ιδιότητες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.