- Διαφήμιση -

Χρυσούλα Κουρκουντή: «Η ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ διατηρεί πολύ στενές επαφές με την Ελλάδα»

Η ελλη­νι­κή ομο­γέ­νεια στις ΗΠΑ δια­κρί­νε­ται ως κορυ­φαία, ανά­με­σα στις διά­φο­ρες εθνι­κές ομά­δες, τόσο σε μορ­φω­τι­κό όσο και σε οικο­νο­μι­κό επί­πε­δο κάτι που χαρο­ποιεί όλο τον ελληνισμό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.