- Διαφήμιση -

Εκδήλωση για τα 100 πρώτα συντηρημένα χειρόγραφα του Πατριαρχείου

Μία μεγάλη εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη

Με μία μεγά­λη εκδή­λω­ση, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 6 Οκτω­βρί­ου, η Βιβλιο­θή­κη της Αλε­ξάν­δρειας θα ανα­δεί­ξει, από κοι­νού με το Δευ­τε­ρό­θρο­νο Πατριαρ­χείο Αλε­ξαν­δρεί­ας, έναν ειδι­κό τόμο με αφορ­μή τη συντή­ρη­ση 100 εκ των παλαιο­τέ­ρων χει­ρο­γρά­φων της Βιβλιο­θή­κης του ιερα­πο­στο­λι­κού Πατριαρχείου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αίγυ­πτος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.