- Διαφήμιση -

Τι λένε οι Κωνσταντινουπολίτες για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Οι Κων­στα­ντι­νου­πο­λί­τες στη­ρί­ζουν τον αρχιε­πί­σκο­πο Ελπι­δο­φό­ρο και το έργο του.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη  σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη σήμε­ρα Constantinople today

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.