- Διαφήμιση -

Έκθεση «Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Αμερικανών» στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει τη στενή σχέση που συνδέει τις δυο χώρες

Οι περι­πέ­τειες νεα­ρών Ελλή­νων και Ελλη­νί­δων σε σκλα­βο­πά­ζα­ρα της Ανα­το­λής συγκί­νη­σαν τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό και απο­τέ­λε­σαν πηγή έμπνευ­σης, όπως η περι­πέ­τειά της Γαρυ­φαλ­λιάς Μιχάλ­βεη, που συγκί­νη­σε τη ζωγρά­φο Anne Hall και φιλο­τέ­χνη­σε το πορ­τρέ­το της μικρής σε μινια­τού­ρα. Το πορ­τρέ­το έγι­νε και εξώ­φυλ­λο βιβλί­ου που κυκλο­φό­ρη­σε το 1831. Περί­που 13 χρό­νια αργό­τε­ρα, ο γλύ­πτης Hiram Power εμπνεύ­στη­κε από την ίδια ιστο­ρία, ένα εντυ­πω­σια­κό για την επο­χή του γλυ­πτό, όπου παρί­στα­νε αλυ­σο­δε­μέ­νη την Αφρο­δί­τη της Μήλου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.