- Διαφήμιση -

Επαφές με την ομογένεια της Λιβύης από το Γιάννη Χρυσουλάκη

Ο Γιάννης Χρυσουλάκης είχε συναντήσεις συνεργασίας με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας Τρίπολης όπως και της Ελληνικής Κοινότητας Βεγγάζης

Ο Γιάν­νης Χρυ­σου­λά­κης είχε συνα­ντή­σεις συνερ­γα­σί­ας με εκπρο­σώ­πους της Ελλη­νι­κής Κοι­νό­τη­τας Τρί­πο­λης όπως και της Ελλη­νι­κής Κοι­νό­τη­τας Βεγ­γά­ζης, ενώ ο επι­κε­φα­λής της απο­στο­λής, υφυ­πουρ­γός για την οικο­νο­μι­κή διπλω­μα­τία και την εξω­στρέ­φεια, Κώστας Φρα­γκο­γιάν­νης, συνο­δευό­με­νος από τον γενι­κό γραμ­μα­τέα διε­θνών οικο­νο­μι­κών σχέ­σε­ων και εξω­στρέ­φειας και πρό­ε­δρο της Enterprise Greece, Ιωάν­νη Σμυρ­λή, καθώς και αντι­προ­σω­πεία 14 ελλη­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, ετοί­μα­ζαν σει­ρά ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κών συμ­φω­νιών για την οικο­νο­μι­κή συνερ­γα­σία των δύο χωρών.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λιβύη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.