- Διαφήμιση -

Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας — Μια όαση για όλες τις εποχές

Ένας τεχνητός παράδεισος, που είναι καρπός της σκληρής δουλειάς του Τμήματος Δασών και συνεχώς αναβαθμίζεται

Το Εθνι­κό Δασι­κό Πάρ­κο Αθα­λάσ­σας βρί­σκε­ται στο νότιο­α­να­το­λι­κό άκρο της Λευ­κω­σί­ας και απο­τε­λεί μια όαση πρα­σί­νου σε μια έκτα­ση 840 στρεμ­μά­των, με πολ­λά δέντρα, θάμνους και βότα­να. Το δίκτυο μονο­πα­τιών του καλύ­πτει 20 χιλιό­με­τρα  και είναι ένα δημο­φι­λές μέρος για ποδη­λα­σία, πεζο­πο­ρία και βόλ­τα με το σκύ­λο (σε προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο μονοπάτι).

Οι Βοτα­νι­κοί Κήποι είναι ανοι­χτοί καθη­με­ρι­νά και είναι δωρε­άν για τους επι­σκέ­πτες, ενώ το πάρ­κο περι­λαμ­βά­νει επί­σης το κέντρο του επι­σκέ­πτη όπου του παρέ­χο­νται πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τα περι­βαλ­λο­ντι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του πάρκου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.