- Διαφήμιση -

Βραυρώνα — Ταξιδέψτε στο παρελθόν

Σε απόσταση αναπνοής απο την πρωτεύουσα

Η Βραυ­ρώ­να βρί­σκε­ται στη νότια ακτή της Αττι­κής στον κολ­πί­σκο της Βρα­ώ­νας που δια­σχί­ζε­ται από τον μικρό ποτα­μό Ερά­σι­νο. Στο λόφο όπου βρι­σκό­ταν αυτός ο οικι­σμός ήταν κτι­σμέ­νο το ιερό της Βαυ­ρω­νί­ας Αρτέ­μι­δος που απο­τε­λεί ένα απο τα αρχαιό­τε­ρα και πιο σεβά­σμια ιερά της Αττι­κής. Το ιερό της θεάς και ο γύρω χώρος απο­τε­λουν τον Αρχαιο­λο­γι­κό Χώρο της Βραυρώνας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.