- Διαφήμιση -

Λαογραφικό Ιστορικό Φιλολογικό Μουσείο Αιτωλοακαρνανίας — Το τόλμημα του Παναιτωλοακαρνανικού Συλλόγου Γυναικών

Καλύπτει στο σύνολό του μια χρονική περίοδο 100 ετών, από την Επανάσταση του 1821 μέχρι το 1920

Το ”Λαο­γρα­φι­κό- Ιστο­ρι­κό-Φιλο­λο­γι­κό Μου­σείο Αιτωλ/νίας” ιδρύ­θη­κε από τον ”Παναι­τω­λο­α­καρ­να­νι­κό Σύλ­λο­γο Γυναι­κών” με πρω­το­βου­λία της προ­έ­δρου του Μαί­ρης Χρυ­σι­κο­πού­λου και με αφορ­μή της εκθέ­σεις: ”Παρα­δο­σια­κών Ψωμιών” Νομού Αιτωλ/νίας και ”Υφα­ντι­κής Λαϊ­κής Τέχνης”. Στην έκκλη­ση του Συλ­λό­γου για προ­σφο­ρές αντι­κει­μέ­νων ο Λαός αντα­πο­κρί­θη­κε με συγκι­νη­τι­κή διάθεση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.