- Διαφήμιση -

Βογατσικό Καστοριάς — Ένας ξεχωριστός προορισμός

Το χωριό με τα 16 ξωκλήσια

Το Βογα­τσι­κό βρί­σκε­ται σε μία πανέ­μορ­φη ορει­νή περιο­χή, στο νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα του νομού Καστο­ριάς, μία μονα­δι­κή τοπο­θε­σία που περι­βάλ­λε­ται από βου­νά και λοφί­σκους, ενώ νότια του χωριού, σε μικρή από­στα­ση ούτε πέντε λεπτών ρέει ο ποτα­μός Αλιάκ­μο­νας. Όμορ­φη τοπο­θε­σία, φιλό­ξε­νοι άνθρω­ποι, γρα­φι­κό με ιστο­ρία, που όλα αυτά μαζί ανα­δει­κνύ­ουν κάτι το ξεχωριστό!

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά του χωριού είναι η μεγά­λη πλα­κό­στρω­τη πλα­τεία, το πέτρι­νο και ιστο­ρι­κό δημο­τι­κό σχο­λείο που χρο­νο­λο­γεί­ται του 1917, τα λιγο­στά ενα­πο­μεί­να­ντα μακε­δο­νί­τι­κα αρχο­ντι­κά, τα όμορ­φα πέτρι­να καλ­ντε­ρί­μια και οι πετρό­χτι­στες βρύ­σες με τα τρε­χού­με­να νερά τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.