- Διαφήμιση -

Φαρμακάς — Το 10ο ψηλότερο χωριό της Κύπρου

Ένα από τα πιο ειδυλλιακά ορεινά χωριά της επαρχίας Λευκωσίας

Φθά­νο­ντας στον Φαρ­μα­κά μετά από ταξί­δι 40 περί­που χιλιο­μέ­τρων από τη Λευ­κω­σία, θα βρε­θεί­τε «αντι­μέ­τω­ποι» με έναν τερά­στιο χώρο στάθ­μευ­σης και δίπλα είναι η εκκλη­σία του χωριού, το κοι­νο­τι­κό συμ­βού­λιο και τα δύο καφε­νεία του Φαρ­μα­κά. Τα πλεί­στα σπί­τια στο χωριό ακο­λου­θούν σύγ­χρο­νη αρχι­τε­κτο­νι­κή και αυτό οφεί­λε­ται στη μεγά­λη οικο­νο­μι­κή άνθη­ση που γνώ­ρι­σε τα τελευ­ταία χρό­νια το χωριό, τόσο από μια πηγή που σαν θεό­σταλ­το δώρο προς τους κατοί­κους παρέ­χει ένα από τα πιο καθα­ρά, κρυ­στάλ­λι­να και υγιει­νά νερά της Κύπρου, αλλά και από την εργα­τι­κό­τη­τα των κατοί­κων, που μετέ­τρε­ψαν τις αφι­λό­ξε­νες και επι­κλι­νείς πλα­γιές σε ανα­βαθ­μί­δες, με πλού­σιο και παρα­γω­γι­κό έδαφος.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.