- Διαφήμιση -

Εκκλησιαστικό Μουσείο Κουρουνίων

Αξίζει να το επισκεφτείτε και να δείτε τις θαυμάσιες αγιογραφίες

Η ανά­γκη φύλα­ξης, αλλά και διδα­χής των νεο­τέ­ρων, καθώς επί­σης και των επι­σκε­πτών, οδή­γη­σαν τους Κου­ρου­νιώ­τες και ειδι­κό­τε­ρα την εκκλη­σια­στι­κή επι­τρο­πή, στην ίδρυ­ση του Εκκλη­σια­στι­κού Μου­σεί­ου Κου­ρου­νί­ων. Πρό­κει­ται για το πρώ­το καθα­ρά Εκκλη­σια­στι­κό Μου­σείο που υπάρ­χει στο νησί της Χίου.
Το Μου­σείο στε­γά­ζε­ται στο Παλιό Δημο­τι­κό Σχο­λείο (1913) του χωριού, το οποίο επι­σκευά­στη­κε γι ’ αυτό το λόγο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.