- Διαφήμιση -

Παναγία Δροσιανή

Από τις παλαιότερες εκκλησίες των Βαλκανίων και από τα σημαντικότερα χριστιανικά μνημεία της Νάξου

Η Πανα­γιά Δρο­σια­νή βρί­σκε­ται ανά­με­σα στην περιο­χή της Τρα­γαί­ας και το χωριό Μονή. Το μονα­στή­ρι είναι αφιε­ρω­μέ­νο στην Πανα­γία της βρο­χής, καθώς βάσει της παρά­δο­σης οι πιστοί Ναξιώ­τες προ­σπα­θού­σαν να ξορ­κί­σουν το πρό­βλη­μα της ανομ­βρί­ας που ταλά­νι­ζε επί χρό­νια το νησί.

 

Το σύμπλεγ­μα ναών της Δρο­σια­νής χτί­στη­κε τον 6ο αιώ­να και απο­τε­λεί έναν από τους πιο σημα­ντι­κούς πρω­το­χρι­στια­νι­κούς ναούς. Σύμ­φω­να με τους αρχαιο­λό­γους δια­θέ­τει τις καλύ­τε­ρα σωζό­με­νες τοι­χο­γρα­φί­ες με τις παλιό­τε­ρες να χρο­νο­λο­γού­νται τον 7ο αιώ­να και να φτά­νουν μέχρι και τον 14ο. Η πιο γνω­στή από αυτές είναι μια διπλή παρά­στα­ση στον Τρού­λο του ναού που παρου­σιά­ζει το Χρι­στό σε μικρό­τε­ρη ηλι­κία, σχε­δόν αμού­στα­κο και στη συνέ­χεια ενή­λι­κο άντρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.