- Διαφήμιση -

Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς

Το ύψιστο τιμητικό άγημα της χώρας, σύμβολο ρώμης, γενναιότητας και υπερηφάνειας για τους αγώνες του έθνους για ανεξαρτησία.

Οι Εύζω­νες («καλώς ζωσμέ­νοι») είναι επί­λε­κτοι οπλί­τες του ελλη­νι­κού στρα­τού. Η ιστο­ρία των ευζω­νι­κών ταγ­μά­των ξεκι­νά το 1867, ενώ η ένδο­ξη δρά­ση τους κατά τη διάρ­κεια των Βαλ­κα­νι­κών Πολέ­μων και των υπό­λοι­πων ένο­πλων συγκρού­σε­ων του 20ού αιώ­να είχε ως απο­τέ­λε­σμα να λάβουν την εικό­να ηρώ­ων στη συνεί­δη­ση του ελλη­νι­κού λαού. Από το 1914, ως ιδιαί­τε­ρη μονά­δα Ευζώ­νων συγκρο­τεί­ται η Ανα­κτο­ρι­κή Φρουρά.

Ο ρόλος του Εύζωνα

Οι σημε­ρι­νοί Εύζω­νες εκτε­λούν μόνο απο­στο­λές τελε­τουρ­γι­κού χαρα­κτή­ρα και απο­στο­λή τους είναι να προ­στα­τεύ­ουν τιμη­τι­κά τον θεσμό της Δημο­κρα­τί­ας, να απο­δί­δουν τιμές στους νεκρούς ήρω­ες του έθνους και να συνε­χί­ζουν την ευζω­νι­κή παρά­δο­ση. Ο Εύζω­νας δοκι­μά­ζει κάθε λεπτό τα όρια της αντο­χής και της υπο­μο­νής του, κάτω από οποιεσ­δή­πο­τε και­ρι­κές συν­θή­κες και όσο χρό­νο απαι­τεί το τελε­τουρ­γι­κό που καλεί­ται να ακο­λου­θή­σει. Η καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους διέ­πε­ται από αυστη­ρούς και ακρι­βείς κανό­νες, όπως και η εκπαί­δευ­σή τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.