- Διαφήμιση -

Φοίνικας — Το εγκαταλελειμμένο χωριό των Σταυροφόρων

Κάποτε άνθιζε από ζωή και αποτελούσε διοικητικό κέντρο των Ναΐτών

Η μονα­δι­κό­τη­τα του Φοί­νι­κα, έχει να κάνει με τη θέση του στην επο­χή των Σταυ­ρο­φό­ρων. Ειδι­κό­τε­ρα, απο­τε­λού­σε διοι­κη­τι­κό κέντρο των Ναϊ­τών Ιππο­τών προ­τού οδη­γη­θεί σε πλή­ρη εγκα­τά­λει­ψη και μετέ­πει­τα ερή­μω­ση. Το έτος 1191 ο Ριχάρ­δος ο Λεο­ντό­καρ­δος, κατά τη Γ’ Σταυ­ρο­φο­ρία στους Αγί­ους Τόπους, κατέ­πλευ­σε στην Κύπρο μετά από μία καται­γί­δα. Οι στρα­τιώ­τες του αιχ­μα­λω­τί­στη­καν από τον Ισα­ά­κιο Κομνη­νό και μετά από μάχη Βυζα­ντι­νών-Βρε­τα­νών, ο Ριχάρ­δος κατά­φε­ρε να κατα­κτή­σει το νησί και να υψώ­σει τη σημαία του. Η βασι­λεία του Ριχάρ­δου διήρ­κη­σε για λίγο. Αφού λεη­λά­τη­σε την Κύπρο, την πού­λη­σε στο Τάγ­μα των Ναϊ­τών Ιππο­τών, οι οποί­οι πλέ­ον ήταν οι νέοι κύριοί της. .

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.