- Διαφήμιση -

Κέντρο Πολιτισμού — Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα προσφέρει νέες θεσμικές βάσεις. Παιδεία, πολιτισμός και βιωσιμότητα, τα τρία κύρια στοιχεία του

Ένας δημό­σιος χώρος, με ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση και δια­πλα­στι­κή συμ­με­το­χή του κοι­νού σε ένα πλή­θος πολι­τι­στι­κών, εκπαι­δευ­τι­κών, αθλη­τι­κών, περι­βαλ­λο­ντι­κών και ψυχα­γω­γι­κών εκδη­λώ­σε­ων και δρά­σε­ων. Περι­λαμ­βά­νει τις εγκα­τα­στά­σεις της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης της Ελλά­δος και της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, καθώς και το Πάρ­κο Σταύ­ρος Νιάρ­χος, ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα σημεία πρα­σί­νου στην Αθή­να, καλύ­πτο­ντας μια έκτα­ση 210 στρεμμάτων.

Το ΚΠΙΣΝ δημιουρ­γή­θη­κε με απο­κλει­στι­κή δωρεά του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος, το οποίο με την ολο­κλή­ρω­ση του έργου το παρέ­δω­σε στην Ελλη­νι­κή Κοινωνία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.