- Διαφήμιση -

Γνωρίζοντας τα Λεύκαρα

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στενά και δαιδαλώδη δρομάκια,παλιά σπίτια με κεραμωτές στέγες

Μόλις είκο­σι λεπτά από την Λάρ­να­κα, στους πρό­πο­δες του Τρο­ό­δους, τα Λεύ­κα­ρα απο­τε­λούν έναν από τους γρα­φι­κό­τε­ρους προ­ο­ρι­σμούς της Ευρώ­πης. Το κέντρο των Λευ­κά­ρων απο­τε­λεί­ται από στε­νά σοκά­κια όπου μπο­ρεί κανείς να περ­πα­τή­σει και να θαυ­μά­σει την χαρα­κτη­ρι­στι­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή των κτη­ρί­ων. Κύρια στοι­χεία της, το μπλε χρώ­μα στους τοί­χους σε συν­δυα­σμό με την πέτρα και το ξύλο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.