- Διαφήμιση -

Γαύρος Ευρυτανίας

Το παράξενο όνομα, τα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά!

Ο Γαύ­ρος Ευρυ­τα­νί­ας, σε μικρή από­στα­ση από το Καρ­πε­νή­σι είναι χωριό με αρκε­τές ταβέρ­νες και δωμά­τια και ξενο­δο­χεία, που πιθα­νό­τα­τα ανα­πτύ­χθη­κε στα πόδια του Μεγά­λου Χωριού λόγω της θέσης του, πάνω στο δρό­μο. Η περιο­χή είναι ημιο­ρει­νή με πολ­λά νερά. Το χωριό Γαύ­ρος απέ­χει ελά­χι­στα από τον Καρ­πε­νη­σιώ­τη ποταμό.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.