- Διαφήμιση -

Παλαιός Παντελεήμονας

Ένας τόπος μαγεία...

Παρα­δο­σια­κός οικι­σμός, χτι­σμέ­νος στις παρυ­φές του Κάτω Oλύ­μπου (υψό­με­τρο 440), ο Παλαιός Παντε­λε­ή­μο­νας είναι ένα «μπαλ­κό­νι» με υπέ­ρο­χη θέα στον Θερ­μαϊ­κό και την όμορ­φη ακτο­γραμ­μή της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Πιε­ρί­ας, σε μια περιο­χή ιδιαί­τε­ρου φυσι­κού κάλλους.

Τα τελευ­ταία χρό­νια έχει μια εντυ­πω­σια­κή του­ρι­στι­κή ανά­πτυ­ξη (ξενώ­νες, ξενο­δο­χεία, ταβέρ­νες, εστια­τό­ρια). Οι λάτρεις της φύσης μπο­ρούν να ασχο­λη­θούν με δρα­στη­ριό­τη­τες όπως ορει­βα­τι­κή ποδη­λα­σία, πεζο­πο­ρία, αναρρίχηση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.