- Διαφήμιση -

Βολισσός

Το όμορφο και γραφικό χωριό της Χίου

Η Βολισ­σός είναι το μεγα­λύ­τε­ρο χωριό της βορειο­δυ­τι­κής Χίου, σε οδι­κή από­στα­ση 42 χιλιο­μέ­τρων από την πόλη της Χίου.

Μέχρι και τα τέλη του 2010 απο­τε­λού­σε έδρα του Δήμου Αμανής.

Σήμε­ρα απο­τε­λεί Τοπι­κή Κοι­νό­τη­τα του Δήμου Χίου. Το μεσο­σταθ­μι­κό υψό­με­τρο του χωριού είναι 100 μέτρα πάνω από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας, από την οποία απέ­χει 2 χιλιόμετρα.

Η Βολισ­σός είναι κτι­σμέ­νη αμφι­θε­α­τρι­κά στην πλα­γιά λόφου, στην κορυ­φή του οποί­ου σώζε­ται ερει­πω­μέ­νο βυζα­ντι­νό κάστρο, σχή­μα­τος τρα­πε­ζί­ου με έξι κυκλι­κούς πύργους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.